STARTSIDA    FAKTA    SÖKA HJÄLP    VETA MER    KONTAKT    

Det är med sorg i hjärtat som vi kommer att stänga intaget till självhjälpsprogrammet efter den 16/12 2011

Till alla er som redan jobbar i programmet och alla er med planerade uppföljningssamtal kommer vi att arbeta vidare som vanligt fram till slutet av februari 2012.

Vi tvingas stänga eftersom vi inte hittat någon i Sverige som vill ekonomiskt stötta verksamheten, varken Statens Folkhälsoinstitut eller någon annan aktör på den svenska spelmarknaden. Samtidigt vill vi ge ett stort tack till Svenska Spel som under 2 år ensam tagit ansvar så att manualen kunnat fortsätta att hjälpa spelare att förändra sitt spelbeteende.

Ett tack ska även Professor Per Carlbring, klinisk psykologi, Umeå Universitet ha för all hjälp genom åren med utvärderingar och rapporter.

Tack också till alla ni andra som stöttat oss med glada tillrop!

Manualen har sedan den startade hösten 2004 fungerat som stöd och hjälp för personer som har/haft problem med spel om pengar och som vill/velat göra en förändring. Detta stöd har varit kostnadsfritt, anonymt och med stor tillgänglighet. Självhjälpsprogrammet har utvärderats av professor Per Carlbring. Utvärderingen visade att med hjälp av programmet upplevde deltagarna stor hjälp i sin förändringsprocess. Utdrag ur studien finns att läsa här under.

 

Utdrag ur studien

Utdrag ur "Utvärdering av Internetbaserad självhjälpsbehandling i kombination med telefonstöd vid spelmani" av Maria Bergström och Rebecka Lundgren.

Ungefär hur mycket tid har du lagt ner på denna behandling (dels lästid, dels övningar)?
Svaren varierar mellan 30 minuter och 10 timmar per vecka, flertalet av de svarande anger dock att de spenderat mellan 1 till 3 timmar i veckan till behandlingens genomförande.

Vad tyckte du om modulernas omfattning (för mycket/för lite text)?
Merparten av de svarande säger sig ha haft lätt att ta till sig texten, någon avviker därifrån ifråga om de något mer omfattande modulerna i slutet av behandlingen.

Vad tyckte du om textens läsbarhet (lätt/svår att förstå)?
I princip alla svarande tycker att texten varit lättläst och lättillgänglig.

Hur arbetskrävande och omfattande tycker du att projektet varit för dig?
Övervägande del av svaren anger att behandlingen varit mer krävande med avseende på mental snarare än tidsmässig insats. Arbetet har dock varit positivt laddat eftersom de svarande upplevt stort stöd genom hela behandlingen.

Hur värdefull anser du att denna behandling varit för dig?
Samtliga svarande anger att behandlingen varit mycket betydelsefull. Någon kallar det för en vändpunkt i livet.

Vad tycker du var bäst?
Den allra största svarsgruppen har angett den personliga kontakten, på ett eller annat sätt som det bästa. En mindre grupp anger helheten i programmet som det bästa.

Vad var sämst?
Merparten av de svarande kunde inte urskilja något som skulle ha varit dåligt, en mindre grupp ansåg att vissa moment i programmet inte angått dem och några har svarat att de känt sig pressade av tidsbegränsningen.

Ladda ner hela studien (pdf)

INLOGGNING
För dig som är deltagare i det internetbaserade självhjälpsprogrammet.

Logga in


EN UTVÄRDERING OCH RAPPORT
I slutet av 2000 började vi skriva en självhjälpsmanual. Tanken var att den skulle vara en vanlig hederlig bok att beställa via vår hemsida, det blev bättre än så, det blev ett internetbaserat självhjälpsprogram istället. Med inspiration av Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Umeå Universitet och ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut, drog vi igång 2003. Det blev omedelbart en succé och genom åren har vi lotsat mer än 800 spelberoende genom de åtta moduler som programmet består av.

Här hittar du två rapporter som på olika sätt berättar om hur vi arbetar och hur vi lyckas.

Slutrapport (pdf)
Utvärdering (pdf)

© Copyright Spelinstitutet Alla rättigheter förbehålls.